Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu internetowego www.jednoslady.sklep.pl
 
Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość - regulamin.
 
Spis treści:
I.   Postanowienia Ogólne
II.  Przedmiot Sprzedaży
III. Realizacja zamówienia
IV.  Dostawa
V.   Zwroty, Prawo do odstąpienia od umowy (+formularz zwrotu)
VI.  Reklamacje (+ formularz reklamacyjny)
VII. Instrukcja odbioru przesyłki
 
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 
------------------------------------------------------
Treść Regulaminu:
 
I. Postanowienia Ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Jednoślady.Sklep.pl

2. Kupującym, klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podająca w zamówieniu swoje dane potrzebne do zrealizowania transakcji.

3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów zobowiązuje się do zapoznania regulaminu. 
 
 
II. Przedmiot Sprzedaży
 
1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego Jednoślady.Sklep.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portali Allegro, Nokaut, Ceneo, Google Merchant, pasaży handlowych, tablicach ogłoszeniowych.

2. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawcę Jednoślady.Sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie inne produkty będą miały stosowną wyrażną informacje w opisie produktu.

3. Ceny oferowanych produktów są cenami brutto zawierają podatek VAT.  Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. Są wyrażone w walucie Polski Złoty. 

4. Jednoślady.Sklep.pl dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach.

5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) na podstawie zamówienia lub faktury proforma;
- za pobraniem, gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera;
- w systemie ratalnym;
- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu, brak możliwości zapłaty kartą;
- poprzez serwis PayU - po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayU

6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej, jednocześnie akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Jednoślady.Sklep.pl do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT, jak i za podanie błędnego adresu wysyłki.

8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną. W praktyce do każdej przesyłki wkładamy paragon lub fakturę, oraz na życzenie klienta wysyłamy ten dokument także mailem, także każdy klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia  W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Jednoślady.Sklep.pl traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

9. Ceny towarów zawierają koszt gospodarowania odpadami KGO.
 
III. Realizacja zamówienia
 
1. Dokonują transakcji w Jednoslady.Sklep.pl Klient zobowiązuje się każdorazowo do akceptacji regulaminu i zgadza się z obowiązkiem zapłaty za towar wraz z wyszczególnionymi każdorazowo kosztami logistycznymi.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), nie jest konieczna rejestracja. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość: 
- dokonywania zakupów w sklepie internetowym Jednoslady.Sklep.pl;
- jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów;
- jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach;

3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
- wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Jednoslady.Sklep.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy  przez Sprzedającego;
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
- informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy Jednoslady.Sklep.pl;
- akceptuje postanowienia Regulaminu;
- może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach;

6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Klient nie zarejestrowany, jednorazowy, powinien za każdym razem zapoznać się z treścią regulaminu.

8. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu.

9. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Jednoslady.Sklep.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. 

10. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany produkt/y wejść do koszyka i dokonać zamówienia.

11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane. 

12. Towar z Jednoslady.Sklep.pl można zamówić także poprzez nasz serwis telefoniczny podając prawidłowe dane wysyłkowe i fakturowe lub mailowo wyślemy wtedy proformę/zamówienie - dane dostępne w dziale kontakt.
 
IV. Dostawa.
 
1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Jednoslady.Sklep.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i na teren UE po obliczeniu kosztów dostawy, w pozostałych przypadkach prosimy o indywidualny kontakt

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej i wybranej podczas etapu składania zamówienia.

3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie firmy lub w naszym sklepie stacjonarnym po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostępny w trakcie wyboru zamówienia.

5. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta. Klient ma prawo nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwość odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem rzeczy i kosztów poniesionych.

6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, należy spisać niezwłocznie protokół szkody z firmą kurierską dostarczającą produkt, oraz zgłosić to Sprzedającemu. Firmy kurierskie mają 7 dni na spisanie protokołu szkody ale każdą przesyłkę należy sprawdzic w momencie odbioru lub podpisać odbiór "odebrano bez sprawdzania zawartości"

8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 1-2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 
V. Prawo do odstąpienia od umowy - Zwroty
 
1. Klient, konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną biuro@jednoslady.sklep.pl wraz z podpisem. Wzór oświadczenia dostępny tutaj lub na dole strony. Zaleca się dostarczyć oświadczenie wraz z towarem lub dostarczyć towar niezwłocznie po przysłaniu oświadczenia. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy i dostarczenia oświadczenia.
 
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz nietypowa zamawiana specjalnie na życzenie klienta;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
2. Przy zworcie produktów proszę pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan ich opakowania w sposób nienaruszony, gdyż  w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. 

3. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

5. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument - klient. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru Podsumowując zwracany towar odsyłacie Państwo na swój koszt (towary dostarczone na adres konsumenta nadające się do wysyłki zwykłą pocztą).

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).  Nie prowadzimy sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).Towar kupiony może być także wymieniony na inny w ciągu 14 dni.

Uwaga! Prawo od odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów, nie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą tutaj dopuszczamy, różne opcje zadowolenia klienta ale uzgadniane są indywidualnie.
 
Pobierz formularz zwrotu towaru.
 
 
VI. Reklamacje
 
1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej, gdy nie są zrozumiałe procedury reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił  formularz znajdujący się na stronie internetowej w dziale Reklamacje (lub poniżej) co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie opisał uszkodzenie i podał swoje dane kontaktowe. Poprawnie złożona reklamacja pisemna powinna zawierać co najmniej imię nazwisko, adres i sposób kontaktu z kupującym, datę zwarcia Umowy - kopia dowodu zakupu, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żadania Kupującego i wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację i podpis - jak wyżej najlepiej wypełnić wspomniany formularz reklamacyjny.

4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

7. Reklamowany sprzęt w siedzibie firmy należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

8. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć wysyłkowo lub osobiście na adres Sprzedającego (miejsca zakupu) najlepiej najtańszą paczką pocztową, my odeślemy go na koszt firmy Jednoslady.Sklep.pl w celu szybszej naprawy zaleca się bezpośrednio dostarczyć towar na adres w karcie gwarancyjnej wraz z opsiem usterki i kopią dowodu zakupu.

9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)..

10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 
Pobierz formularz reklamacji towaru.
 
 
VII. Instrukcja odbioru przesyłki

Najistotniejsze informacje – jak bezpiecznie odebrać przesyłkę:

Sprawdź dokładnie stan opakowania zewnętrznego: czy opakowanie nie jest uszkodzone, przedarte, wgniecione, przedziurawione, zamoczone, itp.
Czy taśmy zabezpieczające przesyłkę nie są poprzerywane, poprzecinane, itp.
Jeśli wszystko jest w porządku, podpisz list przewozowy. W przypadku, gdy wybrałeś płatność „za pobraniem” przekaż kurierowi należną kwotę.
Odbierz przesyłkę i otwórz ją w obecności kuriera. Gdyby kurier odmówił oczekiwania nanieś na podpisywanym wcześniej liście przewozowym informację „Przyjęto bez weryfikacji stanu przesyłki, jak również jej zawartości”.
Sprawdź czy dostawa jest kompletna (zgodna ze specyfikacją zamówienia - faktura lub paragon), a produkty nie uszkodzone.

Podczas uszkodzenia przesyłki w transporcie:

Jeśli wygląd zewnętrzny paczki, stan produktów lub stan ilościowy wzbudza Twoje zastrzeżenia, sporządź protokół szkody w obecności kuriera. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki w momencie odbioru może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji (roszczeń) Klienta (Odbiorcy) z tytułu uszkodzenia czy też ubytku zawartości w transporcie.
Gdyby kurier odmówił oczekiwania na weryfikację stanu opakowania zewnętrznego lub zawartości poinformuj go, że w przypadku uszkodzenia bądź niezgodności zawartości przesyłki względem zamówienia, będzie musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu szkody. Firma kurierska ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody z odbiorcą przesyłki w terminie 7 dni od jej doręczenia.
Jeśli przesyłka wzbudziła Twoje zastrzeżenia już po odjeździe kuriera skontaktuj się niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta firmy kurierskiej doręczającej przesyłkę – w celu zgłoszenia interwencji. Proszę przygotować numeru dostarczanej przesyłki. Po sporządzeniu interwencji otrzymają Państwo numer zgłoszenia wraz z przewidywanym terminem wizyty kuriera celem sporządzenia protokołu szkody.

Protokół szkody – pamiętaj, aby:
wypełnić wszystkie pola zgodnie ze stanem faktycznym, sprawdź kuriera w szczególności w zakresie sposobu zabezpieczenia i opisu uszkodzeń, zachować oryginał protokołu dla siebie.
O każdym zastrzeżeniu w stosunku do stanu opakowania lub zawartości przesyłki powiadom nas najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

Najważniejsze numery kontaktowe:

- Jednoslady.Sklep.pl – 693772662 lub 693772664 lub biuro@jednoslady.sklep.pl
- DPD - 800 400373 lub 22 5775555
- Poczta Polska - 801 333444 lub 43 8420600 lub uslugi.pocztowe@poczta-polska.pl
 
 
W przypadku nierozumienia praw Wam przysługujących informujemy że firma Jednoslady.Sklep.pl działa zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i ustawami.
Spełniamy wszelkie normy i standardy. Więcej przeczytać można na: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
 
Sklep Internetowy www.jednoslady.sklep.pl jest własnością firmy: Jednoślady.Sklep.pl Anna Fulczyk

adres wykonywania działalności oraz adres korespondencyjny:

Jednoślady.Sklep.pl Anna Fulczyk
ul. Niedurnego 83
41-709 Ruda Śląska 
NIP: 6412109241 Regon: 241844889
tel.: 693772662 lub 693772664

Formularz Odstąpienia od umowy/Zwrotu towaru
Formularz Reklamacji towaru
 
aktualizacja regulaminu 25.12.2014r

W stosunku do zamówień złożonych do 25.12.2014 obowiązuje poprzednia wersja regulaminu 

W sklepie zapłacisz przez płatności online